KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

January 24th, 2020    

Koinonia Bijbelstudie Live! Extra - 24 januari 2020

Extra uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! op vrijdag 24 januari 2020.

Diverse onderwerpen komen aan de orde vandaag, zoals het huwelijk in Bijbels perspectief, de 5 voorwaarden van een authentieke prediking volgens 2 Kor. 4, de vier kritische bezwaren tegen de betrouwbaarheid van de Bijbelse geschiedenis en het antwoord daarop, en de verhoudig van de wetten van de Sinaï en het liefdesgebod in het Nieuwe Testament.

November 19th, 2019    

Vrouw in het ambt en Charismania in de HSV - KLIVE! #18

De nieuwe uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! is beschikbaar vanaf aanstaande vrijdag, 22 november 2019. Voor leden van Slack is de opname onmiddellijk al te beluisteren.
De discussie is weer opgelaaid, nu buiten de PKN die daar vele jaren geleden last van had. Mogen vrouwen in het ambt - ouderling en predikant - staan? Bijbelvaste christenen kennen de zwijgteksten, maar ook in de Confessionele Vereniging gaan nu stemmen op om daar vooral relativerend mee om te gaan. Volgende week een verslag van de bijeenkomst van het CV in Nunspeet over deze vraag met ds. Van Veluw.
Wat is het Bijbelse antwoord? En wat gebeurt er wanneer we zeggen dat de Bijbel niet het laatste woord heeft? Is Paulus dan in elk opzicht verouderd? Vooruitlopend op de CV vergadering alvast een radicale kanttekening bij een treurig debat.

En dan: ontdekkingen in de HSV studiebijbel. Wat zeggen de kanttekeningen bij 1 Kor. 12-14, wanneer het over de gaven van de Geest gaat? Sporen van Charismania zijn dan overal te vinden. Een klinisch onderzoek.

Vanwege de lengte afgewisseld met enkele muzikale bijdragen.

October 20th, 2019    

Verkondiging in Lisse op 20 oktober 2019

Liefde tot God uit zich in de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. (1 Joh. 5:3 zegt dat bij voorbeeld.) Die gehoorzaamheid heeft ook betrekking op de afweer van alle vormen van afgoderij, de juiste eredienst, de concentratie op de Heer Jezus die de ware Tempel van God is. We lazen Deuteronomium 12:1-11.

Preek in de grote Kerk van Lisse op 20  oktober 2019.

October 18th, 2019    

KLIVE! #15 - Gods stem verstaan: Peter Renger en: Het belang van de Wet van Mozes

Koinonia Live! van 18-10-2019.

October 15th, 2019    

De liefde van God volgens Carson (2/2)

Tweede deel van een tweeluik over het begrip liefde van God, gebaseerd op een lezing van Don Carson: "The Difficult Doctrine of the Love of God."

In deze tweede aflevering spreken we over de vijf verkeerde constructies die het gevolg zijn van een eenzijdige toepassing van één van de vormen van Gods liefde op de definitie van Gods liefde zonder meer.

  • 1) De bijzondere liefde tussen de vader en de Zoon volgens Joh. 5:20 wordt tot een dermate hoge maatstaf van perfectie, dat het verlossing, vergeving, oordeel en straf volkomen uitsluit.
  • 2) De voorzienige liefde van de Schepper tot Zijn schepping volgens Mattheus 6, maakt van Gods liefde een kracht die het universum doortrekt zonder onderscheid - God zou dan moreel niets met ons te maken hebben.
  • 3) De verlossende liefde van God voor de wereld volgens Joh. 3:16 leid tot het Arminianisme, waarin de soevereiniteit van God wordt uitgesloten. De leer van de alverzoening wordt daardoor ook mogelijk omdat Gods liefde voor allen wordt gelijkgesteld aan Gods bijzondere reddende liefde.
  • 4) De bijzondere, reddende liefde van God voor Zijn uitverkorenen volgens Deut. 7:8 en Ef. 5:25, kan worden overdreven zodat God expliciet de niet-uitverkorenen haat. Dat leidt tot een hypercalvinisme waarin God de zondaars naar de hel brengen wil.
  • 5) De liefde van God voor Zijn eigen volk onder voorwaarde van hun gehoorzaamheid volgens Ex. 20:6, kan worden overdreven tot een moralisme waarin God alleen maar morele perfectie eist. 

Wanneer we deze vormen van liefde samen zien als een vijfvoudige definitie van Gods liefde, zien we pas wat in de Bijbel Gods liefde eigenlijk betekent.

October 15th, 2019    

De liefde van God volgens D.A. Carson (1/2)

Eerste deel van een tweeluik over het begrip liefde van God, gebaseerd op een lezing van Don Carson: "The Difficult Doctrine of the Love of God."

In deze eerste aflevering spreken we over de vijf betekenissen van Gods liefde in de Bijbel:

  • 1) De bijzondere liefde tussen de vader en de Zoon volgens Joh. 5:20
  • 2) De voorzienige liefde van de Schepper tot Zijn schepping volgens Mattheus 6
  • 3) De verlossende liefde van God voor de wereld volgens Joh. 3:16
  • 4) De bijzondere, reddende liefde van God voor Zijn uitverkorenen volgens Deut. 7:8 en Ef. 5:25.
  • 5) De liefde van God voor Zijn eigen volk onder voorwaarde van hun gehoorzaamheid volgens Ex. 20:6

Wanneer we deze vormen van liefde apart maken tot de definitie van Gods liefde krijgen we allerlei verkeerde constructies.

 

 

September 15th, 2019    

Met Gods woord een nieuw begin maken

Overdenking over de plaats van Gods Woord in de opbouw van de gemeente, bij de startzondag van de hervormde Gemeente Ilpendan en Watergang, 15 september 2019.

De preek ging over Nehemia 8:109 en 2 Tim. 3:16. Keep reading →

August 14th, 2019    

Wat is typologie? Het voorbeeld van Bileam en de ezel.

Een "type" is een voorafschaduwing van een gebeurtenis of persoon in het Nieuwe Testament of in de toekomst, die we vinden in het Oude Testament. Zo is David als herderlijke koning een type van de Heer Jezus, en is Izak een type van Jezus als het offer van de Zoon.

De realiteit waarnaa het type verwijst noemen we dan het anti-type, d.w.z. datgene waarnaar symbolisch verwezen wordt. (Sommigen gebruiken het woord anti-type om personen en gebeurtenissen aan te duiden in het OT die het tegendeel zijn van wat we in het Nieuwe Testament vinden, en ook dat is correct.) 

 De manier waarop het type werkt is verbonden met de logische constructie die we "analogie" noemen. Een analogie is een gelijkenis tussen twee verhoudingen, d.w.z. A staat tot B, zoals B staat tot C. (De verhouding A-B heeft een gelijkenis met de verhouding C-D.) Een dergelijke "analogie" is nooit een volstrekte gelijkenis, maar altijd maar een gedeeltelijke.

In de geschiedenis van Bileam, de ezel en Balak vind je dat fraai. Lees maar Numeri 22 en 23.

Zoals A (de ezel) staat/zich verhoudt tot Bileam die Balak wil gehoorzamen (B), zo verhoudt C (Bileam die Gods woord moet spreken) zich tot D (en dat is dan Balak). In dit geval zijn natuurlijk de termen B en C eigenlijk identiek, d.w.z. de B staat voor Bileam die optrekt, en de C voor Bileam die profeteert.

Tot drie maal toe weigert de ezel over het pad te gaan, omdat hij de Engel van de Heere ziet met een vlammend zwaard - tot drie, ja zelfs tot vier maal toe zegent Bileam Israël tegen de wil van de Koning Balak in.

Uiteindelijk opent de Heere de mond van de ezel die spreekt - en zo wordt ook Bileams mond geopend zodat hij Gods Woord spreekt. De stijgende boosheid van Bileam vinden we ook terug in de stijgende boosheid van Balak, die niet begrijpt waarom Bileam het volk niet vervloeken wil. 

[Met dank aan Bruce Waltke die in een van zijn lezingen het voorbeeld van Bileam noemt. ]

August 10th, 2019    

Meditatie Kolossenzen 1:2

August 9th, 2019    

Hoe bestrijden we valse en zwakke prediking?

Er gaat veel mis in de "wilde" gemeenten, vooral in evangelische kringen. Zwakke prediking - waarin het evangelie eenzijdig belicht wordt en wordt overschaduwd door al te emotionele en persoonlijke getuigenisen en voorkeuren. Maar ook valse prediking, waarin het evangelie of Gods Woord eigenlijk wordt vervalst en tegengesproken. En laat ik duidelijk zijn: in de gevestigde kerken kom je dit net zo goed tegen, al gaat het daar vaak wat minder emotioneel aan toe. 

In deze aflevering van Bijbelstudie Podcast bespreek ik een aantal teksten die licht moeten werpen op de vraag of en zo ja, hoe we dit moeten weerleggen of bestrijden. De teksten zijn:

1 Kor. 2; 2 Kor. 4:5; Fil. 1:15; 2 Kor. 11; 2 Tim 2:25; 4:3 en Tit. 1:10.

- Older Posts »