KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

September 26th, 2018    

God gehoorzamen zonder te denken aan de gevolgen

Romeinen 12 geeft ons de opdracht "heel ons lichaam", heel ons concrete aardse bestaan dus, aan God te wijden. Als "levend offer". Dat is een groots beginsel van gehoorzaamheid. Het is met een beroep op Gods genade  - Zijn "barmhartigheden"- dat deze opdracht gegeven wordt. Eerst Gods daad, de bevrijding, en dan ons antwoord, de gehoorzaamheid. Zo horen geloof en gehoorzaamheid onverbrekelijk bij elkaar. 

Dat is niet in het Nieuwe Testament begonnen. Dit patroon zien we al in Ex. 19:5. Op grond van de bevrijding uit Egypte - genoemd in Ex. 19:4 -  vraagt de Heere nu om een nauwkeurige gehoorzaamheid. 

Hoe doe je dat echter? Daarom gaat het mij nu. In deze aflevering bespreek ik de gehoorzaamheid aan God als levensstijl in het algemeen, en de manier waarop wij die levensstijl kunnen verwerven en opbouwen. Ik heb hierbij veel geleerd van Charles Stanley en oplettende luisteraars zullen dan ook veel herkennen van wat Stanley noemde: Life Principle 2. Met dank overgenomen dus van deze bijzonder praktische bijbelleraar. Het is de bedoeling dat er nog 12 andere afleveringen zullen volgen, waarin steeds één tekst over de gehoorzaamheid centraal staat.

September 24th, 2018    

Over het gebed - prediking in Lisse

De verkondiging in Lisse op 23 september 2018.

De aanleiding voor deze prediking was tweevoudig. In de eerste plaats had de leiding van de kindernevendienst gekozen voor het gebed van Daniel in Dan. 6. Een gebed tegen het bevel van de koning in, maar in een riskante gehoorzaamheid aan Gods bevel.

De andere aanleiding was het feit dat juist deze zondag de verjaardag van mijn vader zou zijn geweest, die vele jaren geleden, op 67-jarige leeftijd, plotseling gestorven was. Zijn dood was ondanks mijn fervente gebeden om hem te sparen en nog langer bij ons te mogen hebben. Geen verhoring dus van dat gebed.

Het belangrijkste thema van de verkondiging was dit: God antwoordt op al onze gebeden. Maar Hij verhoort ze niet alle. Ons vragen moet uitmonden in de overgave: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Het antwoord is - na deze worsteling met onze eigen wil - de vrede Gods die alle verstand te boven gaat (Fil. 4). 

Vijf stellingen:

1. Het gebed wordt niet altijd verhoord, maar wel altijd beantwoord.

2. Het gebed verandert niet Gods wil, maar verandert onze eigen wil in de overgave.

3. Ons gebed neemt ons in dienst van onze Koning - waar wij voor bidden wordt ook onze verantwoordelijkheid.

4. Ons gebed wordt volkomen door de werking van de Heilige Geest - het grote "vertaalbureau" in de hemel.

5. Ons gebed is in de eerste plaats lofzegging, de Heere God Zelf moet het belangrijkste voorwerp zijn van ons gebed, en niet onze verlangens en wensen. 

 

-