KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

September 15th, 2019    

Met Gods woord een nieuw begin maken

Overdenking over de plaats van Gods Woord in de opbouw van de gemeente, bij de startzondag van de hervormde Gemeente Ilpendan en Watergang, 15 september 2019.

De preek ging over Nehemia 8:109 en 2 Tim. 3:16. Keep reading →

September 24th, 2018    

6 ketterijen in het Nieuwe Testament en hun hedendaagse vorm

In het Nieuwe Testament horen we ook over de strijd met valse leraren en "kerkverlaters". Heeft dat nog een actuele betekenis en toepassing? Ik meen van wel:

1. Nicolaïeten en de leer van Bileam: het compromis met de wereld
2. De charismatische Simon de Tovenaar
3. De heerszucht van Diotrefes
4. De verwerping van de gehoorzaamheid - Hymeneüs
5. De liefde voor de wereld bij Demas
6. De loochening van de opstanding

August 3rd, 2018    

KOINIONIA LIVE! - Het Israël van Arnold Fruchtenbaum

Bespreking van enkele stellingen van Arnold Fruchtenbaum.

Dit waren de vragen:

 

 1. Waarom is het zo van belang om een leer van Israël te hebben in de theologie? Welk voordeel is daarmee verbonden? (bij stelling 72)
 2. Ik heb wel gelezen in het evangelie naar Johannes: “het heil is uit de Joden”(Joh. 4:22). Wat betekent dat dan?
 3. Ik hoorde toch ook in de kerk dat de gemeente van Christus het echte Israël is, het “Israël van God”- is dat dan niet zo?
 4. Het verbond met Israël is toch vervangen door het verbond met Christus en de gemeente? Hoe kan er nog een plaats zijn voor Israël?
 5. Veel mensen storen zich aan het idee dat het volk Israël uitverkoren zou zijn. Dat lijkt zo willekeurig, waarom Israël?

 

We hebben het al eens gehad over het verbond met Abraham. Hoe ziet Fruchtenbaum dat dan? De gemeente is toch gegrond op het geloof van Abraham? Niet op de afstamming naar het vlees?

DE STELLINGEN:

 1. Een goede Israëlologie leidt tot correcties in de christologie, in de leer van God de Vader, in de leer van de Heilige Geest. Ze geeft aanvullingen aan de leer van de satan – als de bron van alle antisemitisme – en ze verheldert een belangrijk element uit de leer van de zonde. De onvergeeflijke zonde, de lastering tegen de Heilige Geest, blijkt te verwijzen naar de nationale verwerping van Jezus als de Messias in Mattheus 12.
 2. In welke zin is de redding nu uit de joden, zoals Johannes 4:22 optekent uit het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw?
 3. De middelen van het behoud die God heeft aangewezen zijn door joden in de Schriften vastgelegd.
  b. Het behoud was altijd al door genade en uit geloof, maar de inhoud die we te geloven hebben is door de Joden aan ons verkondigd.
  c. Mijn verlosser was en is een Jood.
  d. De eersten die verlossing door geloof alleen hebben verkondigd, waren joden.
 4. Een goede Israëlologie relativeert de ecclesiologie. De Gemeente is niet Israël, geestelijk Israël, of het Israël van God. De kerk heeft de plaats van Israël niet ingenomen. Dit moet gezegd worden: de Gemeente heeft deel aan de geestelijke zegening van het joodse verbond, maar niet de materiële of fysieke zegeningen. De taak van de kerk is de joden tot jaloezie te brengen zodat ook zij het reddende geloof zullen aannemen. Het evangelie moet dus eerst aan joden worden verkondigd.
 5. Een goede Israëlologie maakt aan de Gemeente duidelijk dat zij weliswaar in de heiliging wel degelijk te maken heeft met een Wet, maar dat dat niet de Wet van Mozes is, ontdaan van haar ceremoniële en maatschappelijke geboden, maar de Wet van Christus. De zondag is dus ook niet in de plaats gekomen van de sabbat.
 6. In de systematische theologie zal een Israëlologie, een leer van Israël, vooraf moeten gaan aan de ecclesiologie, de leer van de kerk.
 7. Er zijn twee typen systematische theologie: de Verbondstheologie en de theologie van het Dispensationalisme. Een leer van Israël is in de Verbondstheologie bijna onmogelijk; in het Dispensationalisme is de leer van Israël beperkt tot de toekomst.
 8. De funderende gedachte van een Israëlologie moet zijn dat het volk Israël als natie is uitverkoren.
 9. Op grond van de uitverkiezing van Israël heeft God vier onvoorwaardelijke verbonden met Zijn volk gesloten. Deze verbonden zijn:
  a. Letterlijke verbonden met een letterlijke inhoud.
  b. Eeuwige verbonden
  c. Onafhankelijk van Israels gehoorzaamheid
  d. Alleen geldig voor Israël
  e. Niet onmiddellijk in hun geheel vervuld, maar staan nog open voor de toekomst.
 10. De eerste hiervan is het verbond met Abraham. (Gen. 12:1-3, 7; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-21; 22:15-18)
 11. Het verbond met Abraham kent 14 onderdelen:
 12. Uit Abraham zou een groot volk voortkomen.
  2. Aan Abraham werd het land Kanaän beloofd.
  3. Abraham zelf zou zeer gezegend worden.
  4. De naam van Abraham zou groot worden gemaakt.
  5. Abraham zou een zegen voor anderen zijn.
  6. Die hem zegenen, zouden gezegend worden.
  7. Die hem vervloeken, zouden vervloekt worden.
  8. In Abraham zullen alle volkeren worden gezegend.
  9. Abraham zou een zoon krijgen van zijn vrouw Sara.
  10. Abrahams nageslacht zou in Egypte in slavernij terechtkomen.
  11. Uit Abraham zouden ook andere volkeren voortkomen, zoals de Arabische volkeren.
  12. De naam Abram zou worden veranderd in Abraham.
  13. De naam Sarai zou worden veranderd in Sara.
  14. Het teken van dit verbond zou de besnijdenis zijn – de besnijdenis is een teken van afstamming van Abraham, Isaak en Jakob.
 13. Om te kunnen begrijpen wat de status is van Israël in het heden, moeten we kijken naar de verschillende betekenissen van het woord Koninkrijk.
 14. God heeft een Universeel Koninkrijk, dat we ook kunnen aanduiden als Eeuwig Koninkrijk. Dit is Gods soevereine en voorzienige heerschappij.
 15. God heeft ook een Geestelijk Koninkrijk waartoe alle mensen behoren die zijn wedergeboren van Adam tot en met de laatste mens die geboren wordt. Hierover sprak Jezus met Nicodemus. In de huidige tijd zijn de Gemeente en het Geestelijk Koninkrijk synoniem aan elkaar.
 16. Met de term “Theocratisch Koninkrijk” bedoelen we Gods heerschappij over Israël – te beginnen bij Mozes in de vorm van een heerschappij door tussenpersonen (zoals Mozes, Jozua en de Richteren), en dan vanaf Saul in de vorm van een menselijke koning als tussenpersoon. (Tussen de eerste koning Saul tot de laatste koning Zedekia.)

June 22nd, 2018    

Augustinus over Jezus en Maria in Kana

Augustinus schreef een groot aantal preken over het evangelie naar Johannes. In de tiende preek uit die verzameling behandelde hij Johannes 2:1-4, de geschiedenis van de bruiloft in Kana, met name de woorden van Jezus tegen zijn moeder: "Vrouw, wat heb ik met u gemeenschappelijk. Mijn uur is nog niet gekomen."

In de tijd van Augustinus, maakten zowel astrologen als Gnostici aanspraak op een goede verklaring van deze verzen. De Gnostici zeiden dat de woorden aan Maria bewezen dat nu de Christus-geest aan het woord was. Christus had geen moeder. De astrologen beweerden dat ook Jezus onder de macht van het noodlot stond, want dit "uur" moest geduid worden als het door de sterren bepaalde "goede" moment. 

Augustinus komt met een verrassend mooie interpretatie van deze woorden, geheel anders dan gebruikelijk in de moderne exegese. Zeer de moeite waard om daaer toch kennis van te nemen. Mooi is in ieder geval zijn toepassing: "Wij zijn water, maar Hij maakt ons tot wijn, door de wijsheid van het geloof."

June 21st, 2018    

Koinonia reageert op de Waarheidsvriend!

Gesprek over de leegloop van de kerk, de pioniersplekken en de ondergang van het ambt van predikant in onze tijd. Korte exegese van de brief van Judas.

Henneke Veerman in gesprek met ds. Robbert Veen.

October 24th, 2016    

De Anabaptisten en Menno Simons

Korte introductie van de Radicale Reformatie in twee delen. In dit deel: de Anabaptisten en Menno Simons. In een volgende deel spreek ik over de Zwitserse Radicale Reformatie.
Bedoeld als achtergrond voor de Bijbelkring in Gorssel die dit jaar de Reformatie en haar nasleep behandelt. .

In dit deel spreken we over:
Andreas Karlstadt, Jan Matthijs, Jan van Leiden, Ulrich von Hutten, Thomas Münzer, Caspar Schwenckfeld, Melchior Hoffman en Menno Simons.

March 28th, 2014    

Wat is eredienst? Tweede deel Bijbelbespreking Ter Apel

March 28th, 2014    

Wat is eredienst? (2) - over 1 Korinthe 14

March 28th, 2014    

Wat is eredienst? (1) over Handelingen 2

March 28th, 2014    

De PKN als één nieuwe familie - een parabel

Fragment van de Bijbelbespreking in de Protestantse Gemeente Ter Apel van donderdag 27 maart 2014. 

Vraag: De eenheid van de gemeente, na de organisatorische fusie tussen voormalig gereformeerden en voormalig Hervormden - hoe bereiken we die? 
Antwoord: Verschillen benoemen en onderhandelen, vanuit de oprechte wens er samen een succes van te maken.
Een parabel.

- Older Posts »