KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

January 13th, 2020    

De waardigheid van de gemeente

Preek over 1 Tim. 3:16 - 4:2.

 

November 18th, 2019    

“Blijf in het geloof, gefundeerd en vast” - verkondiging over Kol. 1:15-23

Verkondiging in de Hervormde Gemeente Bergschenhoek, op 17 november 2019.

Wie is Jezus? (En niet: wie is Jezus volgens jouw mening.) Wij hebben dezelfde verwarring in onze kerken als destijds in Kolosse. Beseffen we wel dat uit Hem en door Hem en voor Hem en tot Hem alle dingen zijn geschapen? 

Wie zijn wij? Weten we nog waarom we verzoening nodig hebben (gehad)? Dat wij vervreemd waren van het leven van God en vijandig gezind waren en leefden in de zonden? En hoe ver het werk van de verzoening reikt? Dat het de hele schepping omvat en dat het Gods doel was om ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor Zich te stellen? 

Wat heeft God voor ons in de verzoening gedaan? Jezus kwam en droeg onze zonden in "het lichaam van Zijn vlees" en heeft zo vrede gebracht. Zo zijn we van vijanden tot kinderen van God geworden. Staan we daar nog bij stil?

Wat wordt er in een tijd van theologische chaos van ons gevraagd? Steeds iets nieuws bedenken om het evangelie voor de wereld aantrekkelijk te maken? Moeten we meegaan in de spektakelkerk die nu in opkomst is? 

Dit zijn de vragen waar de tekst ons een antwoord op aanreikt. Met als kern: vast te blijven houden aan het eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof (Judas 4).

August 26th, 2019    

Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken - verkondiging in Lisse 25 augustus 2019

Deel krijgen aan het leven van Jezus. Kennis van het evangelie is prachtig, notitia heette dat in de oude theologie - die nog latijn sprak. Dat geloven, het bevestigen met je geest is een mooie tweede stap: assensus heette dat. Instemming, aanvaarding.

Maar de belangrijke derde stap was de fiducia, het je toevertrouwen aan deze Heer en aan dit evangelie. Er geheel en al mee vervuld raken.

Waarom zou je dat doen? Omdat onze diepste honger en onze scherpste dorst alleen kunnen worden bevredigd door Zijn "vlees en bloed", d.w.z. door Zijn Persoon, die Zich in liefde voor ons overgaf aan de kruisdood. Johannes wil dat we Hem niet alleen kennen en geloven, maar waarachtig één met Hem zouden worden. 

August 26th, 2019    

De liefde tot de Heer Jezus - prediking in Hilversum op 25 augustus 2019

"Als u mij liefhebt, zult u Mijn geboden bewaren."

De liefde tot de Heer Jezus. Hoe houden we die vast? En wat is het belang ervan? Als de liefde tot Hem ontbreekt, kunnen bergen van geloof en orthodoxe prediking en zelfs plichtsgetrouw leven ons niet bewaren voor het verval. Dan gaat - net als in Efeze - langzaam maar zeker de kracht uit de gemeente verloren. En ook ons persoonlijk geloof wordt daardoor beetje bij beetje aangetast.

De sleutel is - zoals bijna altijd - de inzet om met de woorden van deze Heer, met het evangelie te leven. Die woorden te overdenken, te leren verstaan, je die eigen te maken in dagelijkse lezing en overweging. Dat zal in het begin moeizaam gaan, maar al doende leert men. En zodra je een beetje wegwijs bent in de Schrift ontdek je zoveel, dat het ook dagelijkse vreugde geeft Gods Woord te lezen.

Uiteindelijk is het goede recept voor een gezond en krachtig Christelijk leven even eenvoudig uit te spreken als moeilijk om te volgen: "Lees je Bijbel, bid elke dag."

Achter dat praktische voorschrift zit een diepe waarheid: wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

August 14th, 2019    

Preek in de Ark in Ter Apel

Over Romeinen 8 en Romeinen 10. De verhouding tussen bekering en uitverkiezing.

Zelfde onderwerp als in de avonddienst van zondag 11 augustus 2019 in de Dorpskerk in Katwijk. Maar met andere accenten...

De preek in de Dorpskerk kunt u vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=1FgtWzSQgc8

 

July 23rd, 2019    

Als U wilt! - Verkondiging in Breukelen

Verkondiging in de avonddienst in het "Witte Kerkje" van Breukelen. Gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeente (PKN) en de Nederlandse Gereformeerde Kerk.

Tekst: Mattheus 8:1-13

Psalm 103

Als Hij het wil, mogen wij genezen, herstellen van onze verwarring, vergeving ontvangen van onze zonden, gehoorzamen aan Zijn geboden, leven naar Zijn wil, sterk zijn in ons geloof en volharden in geloof ondanks het lijden. Want uiteindelijk is dat Zijn wil - maar toch hoort ons gebed te zijn: als U het wil, als U hier en nu dit ene wil waarom ik vraag. En Hij zal antwoorden op ons gebed, met wat Hem goeddunkt en op Zijn tijd. Daarom horen wij te bidden zoals Jezus bad: Vader, laat deze drinkbeker aan ons voorbijgaan, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede! Dat is het gebed waarmee wij ons overgeven aan de wil van een Heer, die vol genade en barmhartigheid met de Zijnen wil omgaan. Maar die in Zijn wijsheidweigert ons alles te geven wat wij willen. Sinterklaas is een afgodsbeeld van de ware God, als wij denken dat Hij voor ons klaarstaat om ons te geven wat wij willen - alsof onze wil zomaar in overeenstemming kan zijn met Gods inzicht in wat wij nodig hebben. 

Tussen haakjes: de genezing van de melaatse is (1) onmiddellijk, (2) volledig en (3) definitief. Dat is de manier waarop de Heilige Geest mensen geneest - zowel bij Jezus als bij de apostelen -, en dat is de "gave van genezing"  waarover de Bijbel spreekt. De Heilige Geest verantwoordelijk stellen voor genezingen die langdurig tijd vergen (vele gebedsbijeenkomsten), niet volledig zijn (we kunnen zeggen: "er is enige vooruitgang!") en niet definitief zijn ("de ziekte kwam helaas weer terug en we moesten opnieuw gaan bidden"), zijn niet uit God, en de zogenaamde gave van genezing bij vele hedendaagse groepen is een vervalsing. Ik beschouw deze genezingspraktijken als een laster tegen de Heilige Geest.

En nu we toch bezig zijn: de oorspronkelijke gave van het spreken in talen (tongen) zoals de Bijbel dat bedoelt is het spreken in een menselijke taal die je niet geleerd hebt, en is alleen nuttig als er iemand is die deze taal wél spreekt en kan vertalen. Het huidige spreken in tongen - engelentalen, privé gebedstalen - is een parodie daarvan, en in strijd met Gods Woord. Wees gewaarschuwd voor dergelijke surrogaat-praktijken! Eveneens voor valse profetie - Honderd woorden spreken over iemands toekomst in de hoop dat er een paar goed geraden zijn, met de smoes dat we nog slechts een "zwakke" vorm hebben van de profetische gave in het NT - , en verkeerde leer onder het mom van "nieuwe openbaring", of van modern "apostolisch gezag". Dit is allemaal uit de Boze en een parodie van de waarachtige werking van de Heilige Geest. Wees geaarschuwd voor "Er is meer!" (PKN) en praktijken van andere charismatische groepen en Pinkstergemeenten! 

June 16th, 2019    

De mens wikt, maar God beschikt - het werk van de voorzienigheid bij Abram, Sarai en Hagar in Genesis 16

Verkondiging in Schagen over Genesis 16. met als thema: de mens wikt, maar God beschikt.

 

 

May 21st, 2019    

Lijden als een Christen - verkondiging in Broek op Langedijk

Lijden als een Christen in deze wereld is volgens Petrus te verwachten, heel gewoon en ook een aanleiding tot vreugde. dan bent u zalig!" Wie goed doet on een kwade wereld, en getuigenis van zijn geloof aflegt tegen het materialisme en atheïsme in, zal weerstand en minachting ontmoeten. Het is onvermijdelijk dat de discipelen van Jezus zullen ervaren dat zij hetzelfde lot zullen delen als hun Heer en meester.

Petrus maakt duidelijk:

1. Dat lijden als een Christen onvermijdelijk is, maar ook niet ontweken moet worden

2. Dat God dit lijden (soms) ook wil en gebruiken zal

3. Dat dit door God toegelaten lijden ons helpt om op de rechte weg te blijven en niet mee te gaan doen met de wereld.

 

 

May 6th, 2019    

“Ik heb macht mijn leven af te leggen…” - verkondiging in Heemstede

Preek in de Heemkerk over Johannes 19. Op deze 5 mei, Bevrijdingsdag, was het goed om stil te staan bij de Christelijke vrijheid. 

Het gedeelte uit Johannes 19 spreekt boekdelen over de macht van de goddelijke vrijheid. Het contrast tussen Sanhedrin, Pilatus en de soldaten die menen in vrijheid te kunnen doen wat zij willen, en de soevereine macht van de Heer Jezus die precies de weg gaat die de Vader voor Hem heeft voorbereid. Het opschrift op het kruis van Pilatus zegt precies wie Hij is: Koning der joden, ondanks het protest van de overpriesters. De soldaten voltrekken de profetie - nauwkeurige profetie in Psalm 22! - dat zij zijn kleren zouden verdelen (bovenkleed, sandalen, riem en hoofdbedekking) en over zijn onderkleed het lot zouden werpen. 

Deze Heer handelt vrij, ondanks de schijnbare onderwerping aan machten en krachten in deze wereld. Juist door Zich te onderwerpen ontmaskert Hij deze machten en daardoor verslaat Hij ze. (Denk maar aan Kol. 2:15). Vrijheid is niet: je eigen weg kunnen kiezen en handelen zonder rekening te houden met anderen. Vrijheid = Gods wil doen! Zo is het met de vrijheid die de Heere ons gegeven heeft: tot de volle en waarachtige vrijheid heeft Hij ons bevrijd, zegt Galaten 5:1. Maar die vrijheid is bedreigd. Staat dus vast! zegt Paulus. Je moet die vrijheid omhelzen, verdedigen, en je die niet laten ontnemen. Dat roept een vraag op. Wanneer verlies je die vrijheid dan, of wanneer wordt die vrijheid ineffectief?

Wanneer je meent macht te kunnen uitoefenen zoals Pilatus - zonder de Heere - wanneer je meent dat jij in dienst van een aardse macht mag doen en kunt doen wat er maar geboden wordt - zoals de soldaten - en wanneer je meent te mogen en te kunnen oordelen over anderen zoals het Sanhedrin doet. Zij blijken onvrij te zijn, juist zij die menen de hoogste vrijheid te bezitten. Maar de waarheid is geheel anders: alleen deze Heer is vrij! Evenals zij die Hem navolgen. 

April 7th, 2019    

De vrouw bij de put - verkondiging over Johannes 4 in Alphen a/d Rijn, Maranathakerk

Een zeer bekend gedeelte, maar met een diepe en verrassende inhoud. Ik weet niet hoe vaak ik al over deze tekst heb gepreekt, maar in de voorbereiding is er elke keer weer iets anders dat zich aan mij opdringt, wat de aandacht trekt. Deze keer is dat toch de manier waarop de Heer Jezus in het gesprek naar de kern van het levensprobleem van deze vrouw wil doordringen om haar het grote geschenk te kunnen geven: Gods vergeving van zonden op grond van het werk van Jezus aan het kruis - want het uur (van Zijn kruisdood) komt en het is er...

- Older Posts »