KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

October 26th, 2019    

Willem Ouweneel: vervulling met de Heilige Geest

Kritische beschouwing van een artikel van Willem Ouweneel over de vervulling met de Heilige Geest.

Keep reading →

October 1st, 2019    

Het verhaal van de Bijbel in 16 teksten - compleet

Nu in één bestand: 4 uur Bijbelstudie over het "verhaal van de Bijbel". Vanaf de Schepping tot aan de voltooiing. 

January 28th, 2019    

De zalving van de Koning die Zijn leven gaf - Ter Apel

Opnieuw een preek over Mattheüs 3:13-17, dit keer in de Baptisten gemeente "De Ark" in Ter Apel. 

October 22nd, 2018    

God heeft het eerste woord - een Bijbellied van Jan Wit

GEZANG 1 – LIEDBOEK VOOR DE KERKEN 1973

 

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

[2a God heeft het laatste woord
Al moeten wij neerzijgen
in ’t somber rijk van ’t zwijgen
het wordt door Hem verstoord]

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Liedboek voor de Kerken 1973

Jan Wit (Nijmegen, 7 juli 1914 - Groningen, 26 augustus 1980) was een Nederlands predikant, dichter en hymnoloog.
Jan Wit, die blind was, was van 1948 tot 1967 als predikant verbonden aan de Waalse gemeente van Nijmegen. Hij schreef een groot aantal teksten voor het Liedboek voor de Kerken.
In 1969 ontving hij een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als theologiestudent behoorde hij tot de vriendenkring van Theo van Baaren en Gertrude Pape en droeg hij in de oorlogsjaren bij aan het baldadige en surrealistische maandblad met een oplage van één exemplaar De Schone Zakdoek.

October 7th, 2018    

Geliefde vijanden van het evangelie: de paradox van Israel - Verkondiging Israelzondag 2018 in Rijnsburg

Deze Israelzondag in Rijnsburg een uitleg van Romeinen 11:25-32.

 

September 28th, 2018    

Gebrokenheid als voorwaarde van dienstbaarheid

Nederigheid en zelfkennis, en soms ook lijden, maakt ons geschikt om Gods werk te doen. Aan het voorbeeld van David kun je dat goed zien. Het kind van de zonde mag niet leven, maar het kind van de vergeving wordt de nieuwe koning: Salomo. Davids rouw en berouw maken hem nu geschikt om opnieuw Gods wil te doen. Gebroken wordt hij, maar ook weer opnieuw opgebouwd. Daarom noemt hij een ieder zalig die Gods vergeving heeft ontvangen - Psalm 32.

September 25th, 2018    

Ik ben het Licht der wereld - over Johannes 8

Gesprek over Jezus' uitspraak: Ik ben het Licht der wereld. Hij is het morele licht dat laat zien dat onze werken kwaadaardig zijn, werken der duisternis. Maar Hij is ook Degene die helderheid geeft over onszelf, ons de waarheid openbaart van onszelf en de God die ons geschapen heeft en ons liefheeft. Tegenover een dergelijke uitspraak kun je maar twee dingen doen: Jezus verwerpen als gek of bedrieger, of Hem aanvaarden met alle pretenties die Hij voert.In het evangelie naar Johannes is er geen tussenweg. Deze uitzending is en opname van dinsdag 25 september 2018 - we waren te laat begonnen om nog live te kunnen gaan - maar volgende week, 2 oktober zijn we weer live met het vervolg. Dan spreken we over Jezus als de Goede Herder - Joh. 10:14.

September 21st, 2018    

Sexualiteit in de Bijbel

September 21st, 2018    

Het Karakter van het evangelie naar Johannes

Het karakter van het evangelie naar Johannes wordt sterk bepaald door zijn intentie: geloof te wekken in Jezus, als de Christus, de Zoon van God, opdat de lezer door het geloof in Hem ook eeuwig leven zou ontvangen.

Dit geeft aan het boek het karaktervan het getuigenis: Jezus' woorden en werken, de getuigenissen van Johannes de Doper als laatste profeet in Israël en de de mensen die Hem gezien hebben.

Het geloof doorziet de aardse werkelijkheid op haar wezen. Enerzijds is dit geloof geschonken in de wedergeboorte (Joh. 3) anderzijds steunt het op het getuigenis van de apostelen en de Schrift, op het grote getuigenis over Jezus. (Het is geen blinde sprong.)

 

September 19th, 2018    

Over de opstanding - Lukas 24 en de twijfels over de feitelijkheid

Veel mensen zijn van mening dat de opstanding van Jezus een fabel is, die wel enige emotionele waarde heeft, maar niet op feiten berust. Anderen zien in, dat zonder de opstanding het Christelijk geloof geen betekenis heeft, omdat het evangelie op een geschiedenis en niet op een mythe gebaseerd is. Daaruit kan men concluderen dat men gelooft in de opstanding, of juist tot het tegendeel komen en het evangelie om die reden verwerpen.

In deze bijdrage ga ik in op de geloofwaardigheid van de getuigen van de opstanding en de noodzaak om de opstanding te zien als een historisch feit, dat niet in strijd is met de redelijkheid, hoewel het botst met de rationele (maar eigenlijk emotionele) verwerping zelfs van de mogelijkheid van dit gebeuren bij post-moderne mensen.

 

- Older Posts »