KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

November 18th, 2019    

“Blijf in het geloof, gefundeerd en vast” - verkondiging over Kol. 1:15-23

Verkondiging in de Hervormde Gemeente Bergschenhoek, op 17 november 2019.

Wie is Jezus? (En niet: wie is Jezus volgens jouw mening.) Wij hebben dezelfde verwarring in onze kerken als destijds in Kolosse. Beseffen we wel dat uit Hem en door Hem en voor Hem en tot Hem alle dingen zijn geschapen? 

Wie zijn wij? Weten we nog waarom we verzoening nodig hebben (gehad)? Dat wij vervreemd waren van het leven van God en vijandig gezind waren en leefden in de zonden? En hoe ver het werk van de verzoening reikt? Dat het de hele schepping omvat en dat het Gods doel was om ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor Zich te stellen? 

Wat heeft God voor ons in de verzoening gedaan? Jezus kwam en droeg onze zonden in "het lichaam van Zijn vlees" en heeft zo vrede gebracht. Zo zijn we van vijanden tot kinderen van God geworden. Staan we daar nog bij stil?

Wat wordt er in een tijd van theologische chaos van ons gevraagd? Steeds iets nieuws bedenken om het evangelie voor de wereld aantrekkelijk te maken? Moeten we meegaan in de spektakelkerk die nu in opkomst is? 

Dit zijn de vragen waar de tekst ons een antwoord op aanreikt. Met als kern: vast te blijven houden aan het eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof (Judas 4).

October 20th, 2019    

Verkondiging in Lisse op 20 oktober 2019

Liefde tot God uit zich in de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. (1 Joh. 5:3 zegt dat bij voorbeeld.) Die gehoorzaamheid heeft ook betrekking op de afweer van alle vormen van afgoderij, de juiste eredienst, de concentratie op de Heer Jezus die de ware Tempel van God is. We lazen Deuteronomium 12:1-11.

Preek in de grote Kerk van Lisse op 20  oktober 2019.

September 15th, 2019    

Met Gods woord een nieuw begin maken

Overdenking over de plaats van Gods Woord in de opbouw van de gemeente, bij de startzondag van de hervormde Gemeente Ilpendan en Watergang, 15 september 2019.

De preek ging over Nehemia 8:109 en 2 Tim. 3:16. Keep reading →

August 26th, 2019    

Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken - verkondiging in Lisse 25 augustus 2019

Deel krijgen aan het leven van Jezus. Kennis van het evangelie is prachtig, notitia heette dat in de oude theologie - die nog latijn sprak. Dat geloven, het bevestigen met je geest is een mooie tweede stap: assensus heette dat. Instemming, aanvaarding.

Maar de belangrijke derde stap was de fiducia, het je toevertrouwen aan deze Heer en aan dit evangelie. Er geheel en al mee vervuld raken.

Waarom zou je dat doen? Omdat onze diepste honger en onze scherpste dorst alleen kunnen worden bevredigd door Zijn "vlees en bloed", d.w.z. door Zijn Persoon, die Zich in liefde voor ons overgaf aan de kruisdood. Johannes wil dat we Hem niet alleen kennen en geloven, maar waarachtig één met Hem zouden worden. 

August 26th, 2019    

De liefde tot de Heer Jezus - prediking in Hilversum op 25 augustus 2019

"Als u mij liefhebt, zult u Mijn geboden bewaren."

De liefde tot de Heer Jezus. Hoe houden we die vast? En wat is het belang ervan? Als de liefde tot Hem ontbreekt, kunnen bergen van geloof en orthodoxe prediking en zelfs plichtsgetrouw leven ons niet bewaren voor het verval. Dan gaat - net als in Efeze - langzaam maar zeker de kracht uit de gemeente verloren. En ook ons persoonlijk geloof wordt daardoor beetje bij beetje aangetast.

De sleutel is - zoals bijna altijd - de inzet om met de woorden van deze Heer, met het evangelie te leven. Die woorden te overdenken, te leren verstaan, je die eigen te maken in dagelijkse lezing en overweging. Dat zal in het begin moeizaam gaan, maar al doende leert men. En zodra je een beetje wegwijs bent in de Schrift ontdek je zoveel, dat het ook dagelijkse vreugde geeft Gods Woord te lezen.

Uiteindelijk is het goede recept voor een gezond en krachtig Christelijk leven even eenvoudig uit te spreken als moeilijk om te volgen: "Lees je Bijbel, bid elke dag."

Achter dat praktische voorschrift zit een diepe waarheid: wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

August 14th, 2019    

Preek in de Ark in Ter Apel

Over Romeinen 8 en Romeinen 10. De verhouding tussen bekering en uitverkiezing.

Zelfde onderwerp als in de avonddienst van zondag 11 augustus 2019 in de Dorpskerk in Katwijk. Maar met andere accenten...

De preek in de Dorpskerk kunt u vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=1FgtWzSQgc8

 

August 5th, 2019    

De waarde van ouder worden - verkondiging in Andijk

Verkondiging op zondag 4 augustus 2019 in de gereformeerde Kerk in Andijk.

In deze bijzondere (pastorale) dienst, die met de "pastorale commissie" was voorbereid, lazen we Prediker 12:1-8, en Psalm 90.

Ouder worden wordt in de Bijbel niet als iets negatiefs gekenmerkt, evenmin als de dood als zodanig. Wat bij ouder worden evenals bij de dood van beslissend belang is, of we in relatie leven met de levende God of niet.

We krijgen een grote hoeveelheid dagen toegemeten (Psalm 90) en als we die goed en verstandig benutten, en steeds benaderen vanuit de relatie met onze Schepper, dan zijn het "goede" dagen. Dan is er aanleiding om te bidden dat de Heere het werk van onze handen zal bevestigen, nog voor bij onze dood. (Ps. 90) Maar wie zijn dagen zonder God leeft, kan niet anders dan leven in de slavernij, gebonden aan de angst voor de dood, die alles wat we doen zinloos maakt. Dan zijn er alleen maar "kwade dagen" te verwachten, waarop we uitsluitend nog ervaren dat we lichamelijk sterk achteruit gaan. (Prediker 12)

 

July 30th, 2019    

Gods oordeel en Zijn geduld - Genesis 18

Verkondiging in de Gereformeerde Kerk (PKN) Oude Wetering, 28 juli 2019.

Tekst: Genesis 18 vanaf vers 16. 

Abrahams pleidooi voor de stad Sodom en Gomorra veronderstelt enerzijds dat Abraham tot een zegen voor de volkeren gesteld was - een rol die hij niet in Egypte, maar wel voor Sodom heeft vervuld - maar anderzijds dat Gods wegen met de wereld op strikte gerechtigheid berusten. De tijd van de volle openbaring van Gods genade is nog niet aangebroken. Keep reading →

June 16th, 2019    

De mens wikt, maar God beschikt - het werk van de voorzienigheid bij Abram, Sarai en Hagar in Genesis 16

Verkondiging in Schagen over Genesis 16. met als thema: de mens wikt, maar God beschikt.

 

 

May 21st, 2019    

Lijden als een Christen - verkondiging in Broek op Langedijk

Lijden als een Christen in deze wereld is volgens Petrus te verwachten, heel gewoon en ook een aanleiding tot vreugde. dan bent u zalig!" Wie goed doet on een kwade wereld, en getuigenis van zijn geloof aflegt tegen het materialisme en atheïsme in, zal weerstand en minachting ontmoeten. Het is onvermijdelijk dat de discipelen van Jezus zullen ervaren dat zij hetzelfde lot zullen delen als hun Heer en meester.

Petrus maakt duidelijk:

1. Dat lijden als een Christen onvermijdelijk is, maar ook niet ontweken moet worden

2. Dat God dit lijden (soms) ook wil en gebruiken zal

3. Dat dit door God toegelaten lijden ons helpt om op de rechte weg te blijven en niet mee te gaan doen met de wereld.

 

 

- Older Posts »