KOINONIA BIJBELSTUDIE PODCAST

Gods Woord in de moderne wereld

October 20th, 2019    

Verkondiging in Lisse op 20 oktober 2019

Liefde tot God uit zich in de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. (1 Joh. 5:3 zegt dat bij voorbeeld.) Die gehoorzaamheid heeft ook betrekking op de afweer van alle vormen van afgoderij, de juiste eredienst, de concentratie op de Heer Jezus die de ware Tempel van God is. We lazen Deuteronomium 12:1-11.

Preek in de grote Kerk van Lisse op 20  oktober 2019.

October 18th, 2019    

KLIVE! #15 - Gods stem verstaan: Peter Renger en: Het belang van de Wet van Mozes

Koinonia Live! van 18-10-2019.

October 15th, 2019    

De liefde van God volgens Carson (2/2)

Tweede deel van een tweeluik over het begrip liefde van God, gebaseerd op een lezing van Don Carson: "The Difficult Doctrine of the Love of God."

In deze tweede aflevering spreken we over de vijf verkeerde constructies die het gevolg zijn van een eenzijdige toepassing van één van de vormen van Gods liefde op de definitie van Gods liefde zonder meer.

  • 1) De bijzondere liefde tussen de vader en de Zoon volgens Joh. 5:20 wordt tot een dermate hoge maatstaf van perfectie, dat het verlossing, vergeving, oordeel en straf volkomen uitsluit.
  • 2) De voorzienige liefde van de Schepper tot Zijn schepping volgens Mattheus 6, maakt van Gods liefde een kracht die het universum doortrekt zonder onderscheid - God zou dan moreel niets met ons te maken hebben.
  • 3) De verlossende liefde van God voor de wereld volgens Joh. 3:16 leid tot het Arminianisme, waarin de soevereiniteit van God wordt uitgesloten. De leer van de alverzoening wordt daardoor ook mogelijk omdat Gods liefde voor allen wordt gelijkgesteld aan Gods bijzondere reddende liefde.
  • 4) De bijzondere, reddende liefde van God voor Zijn uitverkorenen volgens Deut. 7:8 en Ef. 5:25, kan worden overdreven zodat God expliciet de niet-uitverkorenen haat. Dat leidt tot een hypercalvinisme waarin God de zondaars naar de hel brengen wil.
  • 5) De liefde van God voor Zijn eigen volk onder voorwaarde van hun gehoorzaamheid volgens Ex. 20:6, kan worden overdreven tot een moralisme waarin God alleen maar morele perfectie eist. 

Wanneer we deze vormen van liefde samen zien als een vijfvoudige definitie van Gods liefde, zien we pas wat in de Bijbel Gods liefde eigenlijk betekent.

October 15th, 2019    

De liefde van God volgens D.A. Carson (1/2)

Eerste deel van een tweeluik over het begrip liefde van God, gebaseerd op een lezing van Don Carson: "The Difficult Doctrine of the Love of God."

In deze eerste aflevering spreken we over de vijf betekenissen van Gods liefde in de Bijbel:

  • 1) De bijzondere liefde tussen de vader en de Zoon volgens Joh. 5:20
  • 2) De voorzienige liefde van de Schepper tot Zijn schepping volgens Mattheus 6
  • 3) De verlossende liefde van God voor de wereld volgens Joh. 3:16
  • 4) De bijzondere, reddende liefde van God voor Zijn uitverkorenen volgens Deut. 7:8 en Ef. 5:25.
  • 5) De liefde van God voor Zijn eigen volk onder voorwaarde van hun gehoorzaamheid volgens Ex. 20:6

Wanneer we deze vormen van liefde apart maken tot de definitie van Gods liefde krijgen we allerlei verkeerde constructies.

 

 

October 1st, 2019    

Het verhaal van de Bijbel in 16 teksten - compleet

Nu in één bestand: 4 uur Bijbelstudie over het "verhaal van de Bijbel". Vanaf de Schepping tot aan de voltooiing. 

September 15th, 2019    

Met Gods woord een nieuw begin maken

Overdenking over de plaats van Gods Woord in de opbouw van de gemeente, bij de startzondag van de hervormde Gemeente Ilpendan en Watergang, 15 september 2019.

De preek ging over Nehemia 8:109 en 2 Tim. 3:16. Keep reading →

September 3rd, 2019    

Ik heb een zalving van de heilige Geest ontvangen! - Nu ziet alles er anders uit

Ik had het niet verwacht, maar de Heere sprak tegen mij! 

Ik doe boete en heb spijt van alles.

Ik kan er nu niet meer omheen: er is een zalving van de Heilige Geest, die mij bekwaam heeft gemaakt om te profeteren in Zijn Naam.

August 31st, 2019    

Kritisch verslag van de prediking van Martin Koornstra

Analyse van 20 minuten (sic!) preek (?) van Martin Koornstra.

Hier heb je een evangelische prediking die diep is beïnvloed door de charismatische beweging - verschijnselen als profetie en genezingen.

Het godsbeeld dat hij heeft staat intussen heel dicht bij de vrijzinnigheid - er zit daar een verborgen overeenstemming. "God is liefde"- dus verkondigen wij met het Koninkrijk van God NIET dat mensen zich moeten bekeren. (???) Wij zijn vooral bouwers en helers. (???) Het Koninkrijk betekent dat ik zeg: wat heb jij nodig? En dat probeer ik dan te geven. (???)

Ik ben een overtuigd cessationist, dus daar hoef je geen instemming mee te verwachten. Toch zei hij een paar aardige dingen.

August 26th, 2019    

Kritisch verslag van de prediking van Walfried Giltjes in de Shelter in Haarlem

Een fraai voorbeeld van het welzijnsevangelie, vermengd met wat charismatische elementen en vooral gedreven door een therapeutische manier van denken. Het draait om ons geluk, en de rechtvaardiging door geloof - eigenlijk het gehele evangelie - komt er nauwelijks nog aan te pas. Misschien kan het ook zó gezegd worden: het draait alleen nog maar om de opbouw van de gemeenschap - niet om de opbouw van de gemeente van Christus.

August 26th, 2019    

Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken - verkondiging in Lisse 25 augustus 2019

Deel krijgen aan het leven van Jezus. Kennis van het evangelie is prachtig, notitia heette dat in de oude theologie - die nog latijn sprak. Dat geloven, het bevestigen met je geest is een mooie tweede stap: assensus heette dat. Instemming, aanvaarding.

Maar de belangrijke derde stap was de fiducia, het je toevertrouwen aan deze Heer en aan dit evangelie. Er geheel en al mee vervuld raken.

Waarom zou je dat doen? Omdat onze diepste honger en onze scherpste dorst alleen kunnen worden bevredigd door Zijn "vlees en bloed", d.w.z. door Zijn Persoon, die Zich in liefde voor ons overgaf aan de kruisdood. Johannes wil dat we Hem niet alleen kennen en geloven, maar waarachtig één met Hem zouden worden. 

« Newer Posts - Older Posts »